นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัคร
บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด

บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ (ต่อไปเรียกว่า"บริษัท") เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอการยินยอมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบ และทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครรับทราบตกลงและยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้นข้อมูลซึ่งผู้สมัครส่งให้บนเว็บไซต์ประกาศรับสมัครงาน หรือ ข้อมูลที่แจ้งไว้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาของบริษัทจะถูกใช้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสรรหา การสัมภาษณ์ และประเมินคุณสมบัติ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางผู้สมัครสนใจ
 • เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้สมัครในการให้ข้อมูลของงาน การโฆษณา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นงานที่ผู้สมัครมีความต้องการและสนใจ
 • เพื่อใช้ในการติดต่อกับผู้สมัครในการให้ข้อมูลของงาน การโฆษณา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความเหมาะกับผู้สมัคร
 • เพื่อใช้ในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้สมัคร เกี่ยวกับใบสมัครงาน หรือ ประวัติการทำงาน ที่ส่งให้กับบริษัท เพื่อที่ทางบริษัทจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทางผู้สมัครสนใจ รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนั้นให้ผู้สมัครรับทราบอย่างถูกต้อง
 • เพื่อการตรวจสอบประวัติ และข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงที่ทางผู้สมัครได้มีการให้ข้อมูลไว้
 • เพื่อให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อพัฒนาการให้บริการของบริษัท และ เว็ปไซต์ในการสมัครงานของบริษัท อาทิ การจัดการในส่วนของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย การตรวจสอบฐานข้อมูล และ ป้องกันการจารกรรมข้อมูล รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
 • เพื่อใช้เป็นนโยบายบังคับ ดูแลความเป็นส่วนตัว และ กำหนดเงื่อนไขในการใช้เว็ปไซต์ในการสมัครงาน รวมถึงสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้สมัคร
 • เพื่อเปิดเผยให้บริษัทคู่ค้าของ บริษัท เพื่อพิจารณาประวัติการทำงานของผู้สมัคร เพื่อใช้ในการคัดเลือก และ จ้างงานต่อไป
 • เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของพนักงานหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

1.1. วัตถุประสงค์ด้านการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • เพื่อให้บริการผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการช่วยจัดหางาน การดำเนินการประการใด ๆ เพื่อให้ผู้หางานสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานได้
 • เพื่อเปิดเผยข้อมูลของท่านให้ผู้ลงโฆษณาใช้ในการเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน
 • เพื่อให้ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ที่บริษัทและ/หรือบริษัทในเครือและ/หรือบริษัทหุ้นส่วนเป็นผู้จัดขึ้น
 • เพื่อการส่งจดหมายข่าวสารต่าง ๆ อันได้แก่ ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครไปยังข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้
 • เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ (Push Notification)

1.2. วัตถุประสงค์ด้านการตลาด

 • เพื่อให้บริการด้านการตลาด กิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด และ/หรือใช้ในการจัดกิจกรรมพิเศษของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ
 • อาจใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์ความสนใจ และการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์อื่น รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการโฆษณา การโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อการวิเคราะห์และสำรวจตลาด
 • เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งานที่ได้เข้าถึง และ/หรือได้อ่านข้อมูลหรือเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัทจะสามารถนำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่านได้ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ให้ท่านสามารถเข้าถึงงานที่ลงประกาศโฆษณาที่ตรงกับความต้องการหรือเหมาะสมกับท่าน
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด หรืออาจใช้ชื่อผู้เข้าใช้งาน รหัสผ่าน ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด ชื่อประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน สัญชาติ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในความครอบครองของ บริษัท เพื่อทำการตลาดแบบตรง
 • เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ให้แก่ท่าน ดังนี้
  • เสนอหลักสูตรอบรม และการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้งานที่มองหาตำแหน่ง และโอกาสทางด้านหน้าที่การงาน
  • มหกรรม มหกรรมพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือของบริษัทอาจไม่ได้จัดขึ้นเอง รวมถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และ การแข่งขันต่างๆ
 • เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอโดยบริษัทในเครือของบริษัท หรือผู้ลงโฆษณา (ทั้งนี้ ชื่อบริษัทในเครือและชื่อผู้ลงโฆษณาจะปรากฏในใบสมัครของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณี)
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร หรือชักชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุนให้แก่ หรือตามโครงการขององค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร หรือเพื่อให้องค์กรดังกล่าวชักชวนให้ท่านบริจาค หรือสมทบทุน (ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือทางพาณิชย์)

1.3. วัตถุประสงค์ด้านอื่นๆ

 • เพื่อบริษัท ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวัดความนิยมขององค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพื่อติดตามการทำรายการบนเว็บไซต์ และจำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม และมหกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นโดยบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัดรูปแบบจราจร (traffic patterns) ของผู้ใช้งาน และเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์
 • เพื่อจัดการ และติดตามข้อสงสัย ข้อซักถาม คำขอ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ใช้งาน
 • เพื่อสำรวจตลาด และส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาดของบริษัท
 • เพื่อตรวจสอบ และยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้ลงโพสต์ โฆษณา ข้อมูลส่วนบุคคล ถ้อยแถลง ข้อความ มุมมอง ข้อคิดเห็น หรือข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อเก็บข้อมูลสถิติเกี่ยวกับผู้ใช้งาน สำหรับวิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ และนำไปใช้ในการพัฒนาการใช้งาน รูปแบบ โปรแกรม และซอฟต์แวร์ของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อใช้ในการโพสต์ถ้อยแถลงของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งอาจประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ เป็นต้น
 • เพื่อใช้ในการคุ้มครอง และปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ ของผู้สมัคร
 • เพื่อใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

1.4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล

1.5. ผู้ใช้งานประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ จากทาง บริษัท ผู้ใช้งานสามารถทำการยกเลิกโดยการเข้าสู่ระบบ (login) ผู้ใช้งาน หรือเข้าสู่หน้าเว็บเพจการจัดการบัญชีของผู้ใช้งาน หรือคลิกที่ลิงก์ซึ่งปรากฏในจดหมายข่าว หรือข้อความแต่ละฉบับ หรือข้อความ

1.6. ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นกระทำโดยใช้ฐานการปฏิบัติตามสัญญา หากท่านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัท ตามที่ได้ร้องขอไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน บริษัทอาจมิสามารถเข้าทำสัญญากับท่าน หรืออาจมิสามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ตามสัญญาได้อย่างสมบูรณ์

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ในการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน บริษัท จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้า และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน หน้าเพจที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม การค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้งาน อันได้แก่ ชื่อโดเมน เซิร์ฟเวอร์ แอดเดรส รวมทั้งจัดเก็บ "คุกกี้" หมายเลขไอพีแอดเดรส ชนิดและรูปแบบเบราว์เซอร์ หน้าเพจอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา และ ข้อมูลเส้นทางการคลิก (clickstream data) ในบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (log files) ("ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บโดยอัตโนมัติ")ข้อมูลในการติดต่อกับพนักงาน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลโซเชียลมีเดีย และเว็ปไซต์ต่างๆ
 • ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ระบุไว้ใน ข้างต้นแล้วนั้น บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ระบุตัวตนของท่านซึ่งรวมถึงชื่อ นามสกุล อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ระดับการศึกษา ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือน รูปถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านอาจได้ให้ไว้ในเรซูเม่ และ/หรือ เน็กซ์มูฟ โปรไฟล์ของท่าน
 • บุคคลภายนอก ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนอาจระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกในเรซูเม่ เช่น บุคคลอ้างอิง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนมีหน้าที่รับรองและรับประกันว่าบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่บริษัท และ/หรือได้รับแจ้งให้ทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว
 • ผู้เยาว์ บริษัท พยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และเหมาะสมต่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้เท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีอายุต่ำกว่า 10 (สิบ) ปี ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้ดำเนินการขอความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองของท่าน ได้แก่ บิดามารดา หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมาย เพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเราแล้ว ทั้งนี้ ท่านเข้าใจและรับทราบว่า บริษัท อาจขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัท มิได้มีเจตนาที่จะประมวลผล หรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด หากท่านไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นใด รวมถึงผู้ลงโฆษณา โปรดตรวจสอบข้อมูลที่ท่านจะอัปโหลดเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของบริษัทให้ถี่ถ้วน

3. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม

3.1. ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของผู้สมัคร ผู้สมัครมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของผู้สมัครที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

3.2. หากผู้สมัครถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ โดยจะทำลายข้อมูลของท่านภายใน 2 ปีหลังจากท่านยกเลิกการเป็นสมาชิก

4.2. บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

5.1. บริษัทเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครกับ บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท ("บุคคลอื่น") เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร การจ้างงาน การรักษาความปลอดภัย การตรวจสอบประวัติ การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถ ระบบสารสนเทศ สถาบันการเงิน คู่ธุรกิจ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ และบุคคลอื่นที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ผู้สมัคร รวมถึงดำเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

5.2. บริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้สมัครอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

6.1. บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปยังบริษัทในเครือหรือบุคคลอื่นในต่างประเทศในกรณีที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้สมัครเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของผู้สมัครก่อนเข้าทำสัญญา หรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้สมัครหรือบุคคลอื่น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

6.2. บริษัทอาจเก็บข้อมูลของผู้สมัครบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น และอาจใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของบุคคลอื่นในรูปแบบของการให้บริการซอฟท์แวร์สำเร็จรูปและรูปแบบของการให้บริการแพลตฟอร์มสำเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร แต่บริษัทจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้และจะกำหนดให้บุคคลอื่นเหล่านั้นต้องมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม

6.3. ในกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครไปยังต่างประเทศ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะได้รับการคุ้มครองและผู้สมัครสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครได้ตามกฎหมาย รวมถึงบริษัทจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของผู้สมัครอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

7. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

7.1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทและบริษัทได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครและบุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

7.2. บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

8.1. ผู้สมัครมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้

 • ถอนความยินยอมที่ผู้สมัครได้ให้ไว้กับบริษัทเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
 • ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
 • ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้สมัคร
 • ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้สมัครได้
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของผู้สมัครโดยเร็ว นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว และสิทธิตามที่กล่าวมาข้างต้น เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยคำร้องขอใช้สิทธิจะต้องไม่ขัดต่อการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎระเบียบและคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้สมัครและบริษัท

8.2 ผู้สมัครสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ผ่านทาง Request form (โดยจะเริ่มใช้สิทธิได้เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด สถานที่ติดต่อ: 2034/83 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

9.2 กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเบอร์ +(66) 2716 1747 หรือ อีเมลenquiry@nexmove.io

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะส่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ให้ท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ