About Us

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด

บริการต่าง ๆ ที่ Nexmove แสดงผ่านเว็บไซต์ของเรา (https://www.nexmove.io) จะมีไว้สำหรับผู้หางาน หรือ ผู้ใช้งานอื่น อาทิเช่น ผู้ลงโฆษณา การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์") และ ภายใต้บังคับแห่งมาตรการการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ("มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล") หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ Nexmove ให้ท่านคลิกที่ Privacy Policy

หากท่านไม่ยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ Nexmove นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของเรา การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะ อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ Nexmove จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ Nexmove ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน

คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ คำต่อไปนี้จะมีความหมายตามที่ระบุไว้เบื้องล่าง ยกเว้นเนื้อความจะกำหนดไว้เป็นอื่น

"ผู้ลงโฆษณา"

หมายถึง ผู้ใช้ที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรือลงโฆษณาส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานผ่านเว็บไซต์ของเรา

"Nexmove"

หมายถึง Nexmove Platform Company Limited.

"ผู้หางาน"

หมายถึง ผู้ใช้งานที่กำลังมองหางาน

"เว็บไซต์ของเรา"

หมายถึง เว็บไซต์ พอร์ทัลหางาน (job portal) หรือโปรแกรมประยุกต์บนมือถือ ที่ Nexmove และบริษัทในเครือ/บริษัทย่อย เป็นเจ้าของ และดำเนินการ หรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการของเรา

คำว่า "ท่าน" "ผู้ใช้งาน" และ "ผู้ใช้งานทั้งหลาย" ที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เป็นการอ้างถึงบุคคล และ/หรือ องค์กร ทั้งปวง ที่เข้าสู่ และ/หรือ ใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อเวลาใดก็ตาม โดยเหตุผล หรือจุดประสงค์ใดก็ตาม


เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเราที่เป็นที่ยอมรับ

การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้หางาน

ผู้หางาน ตกลงว่าเขา/เธอจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการมองหาการจ้างงาน

ผู้หางาน ตกลงดูแลรักษาชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้ (login name) และ รหัสผ่าน (password) ด้วยความระมัดระวัง และจะไม่เปิดเผยทั้งชื่อและรหัสนั้นต่อบุคคลอื่นใด ผู้หางานรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการดำรงไว้ซึ่งความลับ การดูแลรักษาให้ปลอดภัย และความปลอดภัยของชื่อผู้ลงบันทึกเข้าใช้และรหัสผ่านนั้น และจะแจ้งให้ Nexmove ทราบโดยทันทีถึงการใช้ชื่อและรหัสดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้หางานยืนยัน และรับทราบว่าเขา/เธอ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้แก่ผู้ลงโฆษณา และ/หรือ Nexmove โดยการตัดสินใจของตนเมื่อเขา/เธอสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในตำแหน่งงานว่างที่ประกาศลงหรือผ่านเว็บไซต์ของเรา และ/หรือ เมื่อผู้หางานใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำส่ง อัพโหลด หรือ ลงใบสมัครงาน (post resume) บนเว็บไซต์ของเรา การนำส่ง อัพโหลด หรือ ลงใบสมัครงาน(post resume) ของตนโดยผู้หางานบนเว็บไซต์ของเรา เป็นการที่ผู้หางานให้อำนาจ Nexmove ในการจัดเก็บใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในฐานข้อมูลของ Nexmove ("ฐานข้อมูล") ผู้หางานอาจส่งใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งตรงให้แก่ผู้ลงโฆษณารายใดก็ตามที่ได้ลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ ผู้หางานอาจใช้ทางเลือกในการส่งใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ Nexmove ผ่านเว็บไซต์ของเรา ในลักษณะของการส่งตอบการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานใด ๆ ก็ตาม ในกรณีเช่นนั้นใบสมัครงาน (resume) ของผู้หางานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของเขา/เธอ จะยังคงการใช้งานไว้ในเว็บไซต์ของเรา และจะจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล โดยความเสี่ยงตกเป็นของของเขา/เธอ ยกเว้นจนกว่าเขา/เธอ เลือกที่จะลบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องของตนเอง ผู้หางานรับทราบและตกลงว่า ใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอ รวมถึงสารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ลงโฆษณาที่สมัครใช้บริการของ Nexmove เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน Nexmove คงไว้ซึ่งการสงวนสิทธิ์ในการไม่ยอมรับ ไม่ให้ความเห็นชอบ หรือ เรียบเรียงแก้ไข ส่วนใด ๆ ของใบสมัครงาน (resume) ของผู้หางานรวมถึงสารสนเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร และลบข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ Nexmove เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่า สารสนเทศและข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้อง ผิด ขัดต่อกฎหมาย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ /เครื่องหมายการค้า/ชื่อการค้า/ความลับทางการค้า หรือฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นตามนัยแห่งจุดประสงค์ (รวมถึงประเด็นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจุดประสงค์) ที่ข้อมูลนั้นใช้แสดงหรือนำไปใช้

ผู้หางานรับทราบและตกลงตามแนวปฏิบัติของ Nexmove ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ลงโฆษณาสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และฐานข้อมูล และ/หรือ ใบสมัครงาน (resume) ของผู้หางาน รวมถึง สาระและสารสนเทศ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัตินั้น เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ที่ระบุไว้นี้ ผู้หางานยังตระหนักว่าเขา/เธอจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ต่อค่าธรรมเนียมดังกล่าวที่ Nexmove ได้รับ

Nexmove จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้หางานแก่ผู้ลงโฆษณารายใด โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเขา/เธอ นอกจากการเปิดเผยนั้นกำหนดโดยสถาบันที่มีอำนาจว่าต้องกระทำหรือ มีผลผูกพันว่าต้องกระทำภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ ผู้หางานรับทราบและตกลงว่าในกรณีที่เขา/เธอ ได้ทำการอนุญาต Nexmove จะเปิดเผยใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอ (โดยไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการติดต่อของเขา/เธอ และชื่อนายจ้างปัจจุบันของของเขา/เธอ) ให้แก่ผู้ลงโฆษณาผ่านการใช้ระบบโปรแกรมสืบค้นข้อมูลของ Nexmove หรือวิธีการอื่นใดเพียงเพื่อจุดประสงค์ในการทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถคัดเลือกผู้เข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางานในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานใดที่ว่างอยู่ ผู้หางานตกลงว่า Nexmove และบริษัทในเครืออาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอ (โดยไม่มีชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของเขา/เธอ) เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด โดยอาจส่งข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคลากรของผู้ลงโฆษณา

ถึงแม้ว่า Nexmove จะใช้ความพยายามอย่างสมควรตามความสามารถในการจำกัดการเข้าสู่ฐานข้อมูลไว้เฉพาะสำหรับผู้ลงโฆษณาและบุคลากรของ Nexmove Nexmove ก็ไม่อาจประกันได้ว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Nexmove จะไม่สามารถเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ ผู้หางานอาจยกเลิกการสามารถสืบค้นข้อมูล หรือการดูใบสมัครงาน (resume) ของเขา/เธอโดยผู้ลงโฆษณาเมื่อใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้หางานรับทราบว่าผู้ลงโฆษณาและบุคคลอื่นที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจเก็บสำเนาเรซูเม่ของผู้หางานไว้ Nexmove ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บสำเนา การใช้ หรือ การรักษาความเป็นส่วนตัวของใบสมัครงาน (resume) ในกรณีดังกล่าวนี้ หรือไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้ หรือการรักษาความเป็นส่วนตัวของใบสมัครงาน (resume) โดยบุคคลอื่นใดที่อาจเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่ใบสมัครงาน (resume) อยู่ในฐานข้อมูล

Nexmove จะไม่รับผิดชอบ หรือมีความรับผิดในประการใด ถ้าหากผู้ลงโฆษณารายใดหรือผู้ใช้งานอื่น ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการคัดเลือกผู้เข้าทำงานเพื่อเป็นพนักงาน ผู้หางานตกลงยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคล สารสนเทศ และเอกสารต่าง ๆ ทั้งปวงที่ได้มอบให้แก่ผู้ลงโฆษณา หรือผู้ใช้งานอื่นทั้งหลาย หรือได้นำส่งบน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเราเป็นการส่งให้โดยตระหนักดีว่าความเสี่ยงทั้งหมดตกเป็นของของเขา/เธอ

การใช้งานแบบเจาะจง – ผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าตนจะใช้เว็บไซต์ของเราเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายและเพื่อการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงาน หากผู้ลงโฆษณาได้เลือกที่จะซื้อบริการโฆษณาต่างๆ ("ผลิตภัณฑ์ของNexmove") ท่านจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ประกอบกันกับรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของ Nexmove ซึ่งจะจัดส่งให้หากมีการร้องขอ

เมื่อ Nexmove ได้รับชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือเมื่อมีการยอมรับข้อตกลงซึ่งเป็นข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ให้ทดลองใช้โดยไม่คิดมูลค่า ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อโฆษณาตำแหน่งงานที่ว่างอยู่และ/หรือเพื่อสร้างเว็บเพจของตนบนเว็บไซต์ของเราสำหรับช่วงระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการที่ระบุไว้ ยกเว้นในกรณีข้อเสนอส่งเสริมการขายที่ทดลองให้ใช้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขหรือการกำหนดที่บัญญัติขึ้นเป็นครั้งคราวโดย Nexmove เกี่ยวกับการเข้าสู่สารสนเทศหรือข้อมูลของผู้หางาน ผู้ลงโฆษณาจะมีสิทธิเข้าสู่ฐานข้อมูลได้ แต่ทั้งนี้ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าข้อมูลสารสนเทศทั้งปวงที่ตนได้รับอันเนื่องมาจากการเข้าสู่ฐานข้อมูลนั้น จะนำไปใช้เฉพาะเพียงเพื่อจุดประสงค์ ในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน และตกลงว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้หางานที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงโฆษณารับทราบและตกลงว่าตนจะเพิกเฉยต่อข้อมูลสารสนเทศที่ไม่เกี่ยวข้องที่ตนได้รับจากผู้หางาน และจะไม่นำไปคำนึงในการคัดเลือกเข้าทำงานและประเมินความเหมาะสมของผู้หางาน

ผู้ลงโฆษณาจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาและสาระในโฆษณาของตน และ/หรือในเว็บเพจที่ตนโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Nexmove สงวนสิทธิ์ที่จะลบออก หรือ เรียบเรียงแก้ไข หรือกำหนดให้มีการเอาออกไป หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขโฆษณาใด หรือเว็บเพจใดตามที่ Nexmove เห็นสมควร หรือ ยุติ หรือระงับ การเข้าสู่ หรือการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยผู้ลงโฆษณา และ/หรือ ยุติหรือระงับ บริการที่เสนอให้บน หรือ ผ่านเว็บไซต์ของเรา ตามข้อตกลงของการให้บริการดังกล่าวระหว่างผู้ลงโฆษณา และ Nexmove

Nexmove มีสิทธิยุติการให้บริการใดที่เสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณารายใด และมีสิทธินำโฆษณาและ/หรือเว็บเพจใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเราออกไป โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Nexmove แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาระค่าสินไหมทดแทนใดที่ Nexmove มีต่อผู้ลงโฆษณา หรือ โดยไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใดที่ผู้ลงโฆษณาจะเรียกร้องได้ หากผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หรือเนื้อหาของโฆษณาที่เกี่ยวข้องและ/หรือเว็บเพจ ละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของ Nexmove สำหรับในกรณีที่ Nexmove ตัดสินใจนำโฆษณา หรือเว็บเพจออกไปด้วยเหตุผลใดที่ไม่เกี่ยวกับการละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือละเมิดบทบัญญัติใดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขาย หรือในรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ของ Nexmove โดย Nexmove อาจคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง หลังหักค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับช่วงเวลาที่โฆษณาหรือเว็บเพจดังกล่าวนั้นได้โพสต์อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

ในบางครั้งบางคราว Nexmove อาจลงทุนในกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อส่งเสริมแบรนด์ของผู้ว่าจ้าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ Google ads, Yahoo – Bing ads, Baidu ads, Facebook ads, Twitter ads, ad networks, Real Time Bidding, Demand Side Platforms, การแสดงโฆษณาซ้ำกับกลุ่มเป้าหมายเดิม และกลยุทธ์การจัดระบบการซื้ออื่น ๆ) และ รับทราบว่าการส่งเสริมดังกล่าวอาจอยู่นอกเหนือโดเมนของ Nexmove หรือ ของบริษัทย่อย/บริษัทในเครือของ Nexmove

Nexmove ยังสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการให้บริการ หรือกำหนดค่าเรียกเก็บใหม่ หรือค่าธรรมเนียมใหม่เป็นครั้งคราว ตามที่ Nexmove พิจารณาว่าเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ลงโฆษณารายใดไม่ชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใด หรือเงินเรียกเก็บอื่นใด ที่ครบกำหนดต้องชำระแก่ Nexmove Nexmove สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกชั่วคราว หรือยุติเว็บเพจของผู้ลงโฆษณานั้น และ/หรือ โฆษณา และ/หรือสิทธิในการเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นทั้งปวง และต่อการแก้ไขที่มีผลต่อ Nexmove

การห้ามใช้งาน – ผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานตกลงว่า

ผู้หางานจะไม่โพสต์สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบสมัครงาน (resume) และ/หรือ สารสนเทศหรือข้อมูลใดที่เกี่ยวข้องกับใบสมัครงาน (resume) ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงบนเว็บไซต์ของเรา

ผู้หางานจะไม่ตอบกลับต่อการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ใด ๆ ด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม นอกจากเพื่อการสมัครงานตามการลงโฆษณาเกี่ยวกับตำแหน่งงานนั้น และผู้ลงโฆษณาจะไม่ตอบกลับผู้หางานรายใด นอกจากในกรณีที่เกี่ยวกับการสมัครงานของเขา/เธอ การติดต่ออื่นใดหรือการใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ใดนอกจากจุดประสงค์ในการคัดเลือกเข้าทำงาน รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การชักชวนบริจาคเงิน หรือ การชักชวนเชิงธุรกิจไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะวิธีการใดที่จะฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น

ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่พิมพ์ ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ส่ง หรือมิฉะนั้น คัดลอก ผลิตซ้ำ จัดส่งต่อ ตีพิมพ์อีก หรือ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่น ยกเว้นในกรณีที่ผู้ลงโฆษณาอาจใช้ฐานข้อมูล และ/หรือ เรซูเม่ ของผู้หางาน และสารสนเทศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรซูเม่ การติดต่อที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ โดยที่ไม่มีการร้องขอในทุกกรณีจากผู้ใช้งานประเภทใดก็ตามเป็นข้อห้ามอย่างเด็ดขาด

ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ลบทิ้ง แก้ไข หรือนำออก สาระใดที่โพสต์ โดยบุคคลอื่นใดหรือองค์กรอื่นใด

ห้ามผู้ใช้งานทุกรายละเมิด หรือ พยายามละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การเข้าสู่ข้อมูลที่ไม่ใช่สำหรับตน หรือ การล็อกอินเพื่อลงบันทึกเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ หรือบัญชีที่ตนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า การพยายามที่จะสืบค้น สแกน หรือทดสอบความไม่มั่นคงของของระบบ หรือ เครือข่าย หรือพยายามล่วงละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยหรือ มาตรการการตรวจสอบผู้ที่มาใช้งาน โดยไม่มีอำนาจกระทำการที่เหมาะสมถูกต้อง พยายามจะแทรกแซงการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน แม่ข่าย (host) หรือ ระบบเครือข่าย (network) หรือส่งอีเมลที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ รวมถึงการส่งเสริมการขาย และ/หรือ การโฆษณาสินค้าหรือการให้บริการ การล่วงละเมิดระบบ หรือ เครือข่ายระบบรักษาความปลอดภัยอาจก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา

ผู้ใช้งานทุกรายจะไม่ อัพโหลด โพสต์ ตีพิมพ์ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ หรือ เก็บ สาระในวิถีทางใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา (i) ที่เป็นการผิดต่อกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่ใช้บังคับ (ii) ในลักษณะใดก็ตามที่อาจฝ่าฝืนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา หรือ กรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือ ชื่อเสียงหรือ สิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (iii) ที่เป็นโทษทำให้เสียชื่อเสียง การสบประมาท อนาจาร การเลือกปฏิบัติ การก่อกวน คุกคาม หมิ่นประมาท มุ่งร้าย เหยียดผิว การดูหมิ่น ความเท็จ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือ มิฉะนั้น เป็นการทำให้ขุ่นเคือง หรือเป็นที่ไม่น่าพอใจ (iv) ในลักษณะที่ทำให้เกิดความไม่สงบในทางการเมือง ศาสนา ความมั่นคงของชาติ หรือ เสถียรภาพของ Nexmove หรือ (v) ที่มีไวรัส โปรแกรมล้วงข้อมูล คอมพิวเตอร์เวิร์ม ไฟล์ซึ่งเป็นอันตราย หรือ สาระ หรือ โปรแกรมอื่นที่อาจยับยั้ง ทำความเสียหาย หรือ จำกัด การทำงานของระบบ และการปฏิบัติงานของเว็บไซต์ของเรา การให้บริการที่เสนอบนเว็บไซต์ของเรา หรือของซอฟต์แวร์ใด หรือ ของระบบฮาร์ดแวร์ใดของคอมพิวเตอร์ หรือของอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ห้ามผู้ใช้งานทุกราย ใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ (screen scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (robots) หรือ เทคนิคการรวบรวมข้อมูล (data gathering) ในลักษณะเช่นเดียวกัน และเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือ ถอดแบบ ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเพื่อไว้บนเว็บไซต์ของท่าน หรือในเอกสารสิ่งพิมพ์อื่นใด ยกเว้นจะได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งปวงของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะสารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เนื้อหาบทความ (editorial content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ และเอกสารในเวิร์ลด์ไวด์เว็บในอินเทอร์เน็ต (HTML) และ กรรมสิทธิ์ในสาระอื่นบนเว็บไซต์ของเรา (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Nexmove หรือ ผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการปกป้องสิทธิโดย กฎหมายที่คุ้มครอง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ กฎหมายอื่นที่คุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเนื้อหามีไว้ให้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ยกเว้นมีการระบุไว้เป็นอื่นในย่อหน้านี้ ผู้ใช้งานจะไม่ช่วย และจะไม่จัดหาให้มีการช่วย หรือสนับสนุนให้บุคคลที่สาม คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แพร่กระจาย แจกจ่าย แจกจ่ายต่อ นำออกประกาศ เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขาย หรือ โอน หรือ ร่วมในการขาย หรือ การโอน หรือ การเสนอขาย สร้างผลงานต่อยอด หรือแสวงหาประโยชน์ ในวิถีทางใด ๆ จากเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ใช้งาน และ/หรือ ผู้ใช้งานที่ได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ อาจดาวน์โหลด หรือ คัดลอกเนื้อหาเฉพาะเพียงเพื่อการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้กำหนดว่าผู้ใช้งานจะไม่ลบ หรือ แก้ไข สัญลักษณ์ใด ๆ หรือ ข้อความใด ๆ ในเนื้อหาที่บ่งชี้ถึงการคงอยู่ของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ ใน หรือต่อ เนื้อหาใด หรือ ส่วนใดของเนื้อหา อันเป็นผลจากการดาวน์โหลด หรือ คัดลอกดังกล่าว Nexmove สงวนสิทธิ์ทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด หรือ กรรมสิทธิ์ในเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การใช้ของส่วนใด ๆ ของเนื้อหาที่ไม่ได้รับการอนุญาตไว้อย่างชัดเจนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัย ความยินยอมใดที่ได้อ้างว่าเป็นของบุคคลที่สามรายใดก็ตาม (รวมถึงผู้ลงโฆษณา) ที่จะใช้เนื้อหา หรือส่วนใดของเนื้อหา ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่ทำให้ผู้ใช้งานพ้นจากภาระรับผิดที่เกิดจาก ข้อจำกัด/ข้อห้ามที่ได้บัญญัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ นี้ ไม่ว่าในลักษณะรูปแบบใดก็ตาม

ความรับผิดชอบ

Nexmove สงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเว็บไซต์ของเราและเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าเวลาใด แต่ไม่มีพันธะผูกพันที่จะต้องกระทำการดังกล่าว Nexmove ไม่รับผิดชอบในประการใดก็ตามต่อสาระใดบนเว็บไซต์ของเรา ที่ไม่ได้โพสต์โดย Nexmove หรือในกรณีที่ Nexmove ได้โพสต์แทนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานทุกรายรับทราบและตกลงว่าตนมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ รูปแบบ (form) เนื้อหา และความถูกต้องแม่นยำของเรซูเม่ สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา เว็บเพจ และ/หรือ สาระใด ๆ ที่ตนได้ยื่นต่อ Nexmove หรือ ที่ตนได้โพสต์บน หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา

Nexmove ไม่รับประกันว่าใบสมัครงาน (resume) สารสนเทศ ข้อมูล การโฆษณา หรือเว็บเพจ ใด ๆ จะได้รับการพิจารณาโดยจำนวนผู้ใช้งานที่มีปริมาณเฉพาะเจาะจงใด ๆ หรือจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ใช้งานเฉพาะเจาะจงรายใด หรือจะเป็นผลให้ประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าทำงาน Nexmove ไม่ว่าโดยวิถีทางใดก็ตาม จะไม่ถือว่าเป็นตัวแทน ทั้งของผู้ลงโฆษณา หรือ ผู้ใช้งานในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานใดของเว็บไซต์ของเรา Nexmove ไม่ว่าโดยวิถีทางใด จะไม่รับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจใด ๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามที่กระทำโดยบุคคลฝ่ายใด ที่มองหา หรือโพสต์ตำแหน่งงานบนเว็บไซต์ของเรา หรือ ของบุคคลฝ่ายใดที่ตอบรับต่อการโพสต์โฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา แม้ Nexmove ได้ใช้ความพยายามในการนำเสนอบริการที่มีคุณภาพแก่ผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน แต่เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะดำเนินงานโดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ของเราและเซิร์ฟเวอร์ของเราจะปราศจากไวรัสหรือกลไกอื่นที่เป็นภัย เราไม่รับรองว่าความบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือไม่รับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันกาลทันเวลา หรือปลอดภัย หากการใช้เว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาในเว็บไซต์ส่งผลให้ผู้ใช้งานรายใดเกิดความจำเป็นที่จะต้องซ่อม หรือทดแทนอุปกรณ์ หรือข้อมูล โดย Nexmove จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียในลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้เว็บไซต์ของเราและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นำเสนอตามเกณฑ์ความน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งตามสภาพที่ปรากฎ ("as is" basis) Nexmove ไม่รับรองความรับผิดในลักษณะใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งปฏิเสธการรับประกันทั้งปวงภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต โดยทั้งนี้ ไม่เป็นการลบล้างสิทธิใดที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และปฏิเสธการรับประกันใด โดยนัยของความเหมาะสมในการซื้อขายเชิงพาณิชย์ สภาพพร้อมใช้งานตามคุณลักษณะของสินค้าหรือการให้บริการ การไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือ โดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ทันกาลทันเวลา หรือคุณสมบัติอื่นของเว็บไซต์และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการให้บริการ ซอฟต์แวร์ ข้อความ กราฟิก รวมทั้ง ลิงก์ ที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ผู้ใช้งานควรประเมินและตรวจสอบด้วยตนเองถึงความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของสารสนเทศบนเว็บไซต์ของเราและหากจำเป็นควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

รับภัยความเสี่ยงเอง

ผู้ใช้งานทุกรายที่ใช้เว็บไซต์ของเราและการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านเว็บไซต์ของเรารับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้ใช้งานทุกรายจะรับผิดชอบต่อการติดต่อสื่อสารของตนและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนบนเว็บไซต์ของเรา Nexmove จะไม่ได้รับรองหรือประกันความเป็นจริง ความถูกต้องหรือ ความน่าเชื่อถือของการติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่น หรือ เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นใด ๆ ของผู้ใช้งาน ความมั่นใจใด ๆ ที่ผู้ใช้งานมีต่อสาระที่โพสต์โดยผู้ใช้งานอื่นถือเป็นการรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง Nexmove สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผู้ใช้งานรายใดก็ตามจากเว็บไซต์ รวมถึงการห้ามการเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือ ละเมิดกฎหมายและกฎระเบียบ รวมทั้งยังสงวนสิทธิ์ในการลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Nexmove แต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องบอกกล่าว และ/หรือ ได้รับความเห็นชอบใด ๆ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเราอาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และในฐานะเครื่องมือนำทางบนอินเทอร์เน็ต (Internet navigation tools) ทั้งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองแต่ประการใดโดย Nexmove ในเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา Nexmove ไม่มีอำนาจควบคุมหรือสิทธิในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านั้นต่างรับความเสี่ยงทั้งหมดของเนื้อหาด้วยตนเอง Nexmove จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเราหรือลิงก์อื่นใดที่ปรากฎในเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น หรือต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือการทำให้เนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจุบัน และไม่ขอรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสาระในเว็บไซต์ดังกล่าว Nexmove จะไม่รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใดที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เป็นบุคคลที่สามนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลใด ๆ หรือสาระที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้งานอาจมองเห็นได้โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นที่ลิงก์กับเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ Nexmove จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยผู้ใช้งานของเว็บไซต์อื่นเป็นบุคคลที่สามที่ไม่ใช่ Nexmove สำหรับข้อมูลใดหรือสาระใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานทุกรายตกลงที่จะชดเชยและชดใช้ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตแก่ Nexmove และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้แทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ทนาย ผู้อยู่ในตำแหน่งก่อนหน้า ผู้สืบทอด และผู้รับสิทธิ์ ต่อ ข้อเรียกร้องสิทธิ คดีความ การทวงถาม ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี โดยการชดเชยอย่างเต็มที่) ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งาน การชดเชยค่าเสียหายนี้จะเป็นส่วนเพิ่มจากภาระผูกพันอื่นทั้งปวงของผู้ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใด หรือต่อการแก้ไขความเสียหายใด ๆ ภายใต้กฎหมายของ Nexmove

คำสงวนสิทธิ์

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาต Nexmove และบริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ทั้งในกรณีใด ๆ และในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยผู้ใช้งานรายใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งาน หรือ การไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ข้อผิดพลาด หรือ การตกหล่นในเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา หรือ การตัดออก ความไม่ถูกต้อง หรือการล่าช้าในการบริการ หรือการสูญหายของเนื้อหา สาระใด ๆ ที่ได้อัพโหลด หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของเรา

การดำเนินการกับผู้ลงโฆษณา

การติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ใช้งาน หรือ การเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมที่จัดขึ้นโดยผู้ลงโฆษณาที่ผู้ใช้งานพบจาก หรือผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการชำระเงิน และการจัดส่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และ ข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวนั้น เป็นการกระทำการโดยลำพังระหว่างผู้ใช้งานและผู้ลงโฆษณา Nexmove ไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายในประเภทใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวนั้น หรือเป็นผลจากการปรากฎของผู้ลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเรา หรือ สืบเนื่องจากความถูกต้องแม่นยำ หรือ จริงแท้ของสารสนเทศ หรือข้อมูลที่โพสต์โดยผู้ลงโฆษณา

การดำเนินการกับผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตาม Nexmove ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะนำเสนอบริการการจัดหางาน และคัดเลือกผู้เข้าทำงานอย่างยุติธรรม และทำหน้าที่เป็นสื่อที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน Nexmove จะไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเจรจาหรือข้อพิพาทระหว่างผู้หางานและผู้ลงโฆษณา รวมทั้ง Nexmove ไม่รับผิดชอบหรือไม่มีความรับผิดต่อ คุณภาพ ความปลอดภัย และความชอบด้วยกฎหมายชองการให้บริการคัดเลือกผู้เข้าทำงาน Nexmove ไม่รับรองหรือรับประกัน ความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศ และ/หรือ เรซูเม่ ที่ผู้หางานนำเสนอ หรือโฆษณาคัดเลือกผู้เข้าทำงานที่ผู้ลงโฆษณานำเสนอ Nexmove ไม่รับประกันว่าผู้ลงโฆษณาจะสามารถจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้หางานจะมีความสามารถในการทำงานตามตำแหน่งงานที่ผู้ลงโฆษณาเสนอให้ หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้หางาน ผู้ลงโฆษณาและผู้หางานจะแก้ไขขัอขัดแย้งดังกล่าวระหว่างกัน และ Nexmove จะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระรับผิดต่อข้อพิพาทเหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิด

โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิต่อข้อความข้างต้น และขึ้นอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ความรับผิดโดยรวมของ Nexmove ที่มีต่อผู้ใช้งานใดสำหรับข้อเรียกร้องสิทธิทั้งปวงที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ Nexmove และเว็บไซต์ของเรานั้น จะจำกัดเฉพาะแค่ค่าธรรมเนียมที่ Nexmove ได้รับไว้ อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องสิทธินั้น

การสิ้นสุด

ในกรณีที่ข้อมูลสารสนเทศใดที่ผู้ใช้งานนำเสนอ ไม่ถูกต้องเป็นจริง ละเมิดกฎหมายใด หรือ มีองค์ประกอบที่ไม่เหมาะสม Nexmove จะยกเลิกบัญชี และสมาชิกภาพของผู้ใช้งานนั้นทันทีโดยไม่บอกกล่าว และ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ การดำเนินคดีกับผู้ใช้งานผู้นั้น Nexmove สงวนสิทธิ์ตลอดเวลาที่จะยุติ หรือระงับบัญชีของผู้ใช้งานรายใดโดยทันที หรือยุติ หรือระงับการเข้าสู่เว็บไซต์ทันทีโดยไม่บอกกล่าว ในกรณีที่ Nexmove มีความเห็นว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด และโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Nexmove แต่เพียงฝ่ายเดียว จะดำเนินการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร เหมาะสม หรือจำเป็น รวมทั้งลบสาระที่หมิ่นประมาท ผิดกฎหมาย สร้างความแตกแยก หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้ Nexmove มีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างสมบูรณ์แต่เพียงผู้เดียว ในการตัดสินใจ ว่าผู้ใช้งาน ผู้หางาน หรือ ผู้ลงโฆษณาได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในประการใด และการตัดสินใจนั้นเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีที่Nexmove ไม่ดำเนินสิทธิภายใต้ข้อนี้ การไม่ดำเนินการดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา

Nexmove สงวนสิทธิ์ตลอดเวลาและเป็นครั้งคราวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัด (a) การเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา) ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือ (b) ทั้งหมดหรือ ส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา (และบริการที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา) โดยการบอกกล่าวหรือไม่บอกกล่าว ทั้งนี้ Nexmove จะไม่มีความรับผิดต่อผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามสำหรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ เลิก หรือจำกัดดังกล่าว

มาตรการความปลอดภัย

Nexmove จะใช้ความพยายามอย่างที่สุดตามสมควร ที่จะทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และ/หรือ ผู้รับจ้างของเราใช้ความระมัดระวังและ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้หางานส่งมาให้ และการเข้าสู่ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคลากรเหล่านั้น เป็นไปตามเกณฑ์ของข้อเท็จจริงที่ "จำเป็นต้องรู้" และ "จำเป็นต้องใช้" Nexmove จะใช้ความพยายามตามสมควรแห่งเหตุผลที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานจากการเข้าสู่ข้อมูล และ จากการประมวลผลข้อมูล หรือการลบข้อมูลนั้นออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ด้วยเหตุบังเอิญ

กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และข้อพิพาทใด หรือกรณีที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ของเรา จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Nexmove แต่เพียงผู้เดียว ข้อพิพาท การโต้เถียง หรือ ข้อเรียกร้องสิทธิที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง คำถามใด ๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ตามกฎหมาย ความไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย การละเมิด หรือ การสิ้นสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ อาจระงับข้อพิพาทรือดำเนินคดีตามข้อพิพาท โดยต้องกระทำการยังศาลยุติธรรมตามกฎหมายของประเทศไทย

เหตุสุดวิสัย

โดยไม่เป็นการลบล้างสิทธิตามบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ในการจำกัดภาระรับผิดหรือไม่รับความรับผิด Nexmove ไม่มีความผิดต่อความล่าช้าหรือการไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ที่เป็นผลโดยทางตรง หรือทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะ ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม หรืออุปกรณ์อื่น การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน จราจล การต่อต้าน การก่อความไม่สงบ การขาดแคลนแรงงาน หรือวัตถุดิบ ไฟไหม้ น้ำท่วม พายุ ระเบิด เหตุสุดวิสัยตามธรรมชาติ สงคราม การดำเนินการของรัฐบาล คำสั่งศาลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศและการไม่ดำเนินการของบุคคลที่สาม

ข้อตกลงที่สมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างผู้ใช้งานและ Nexmove เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราโดยเขา/เธอ/อื่นๆ และจะทดแทน และแทนที่การติดต่อ (ไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือคำพูด) การปรึกษาหารือ จดหมาย และสัญญา อื่นๆทั้งปวงที่กี่ยวข้องกับสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

การเป็นโมฆะบางส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน และความสมบูรณ์ของบทบัญญัติในแต่ละข้อจะไม่มีผลกระทบถ้าบทบัญญัติข้ออื่นใดเป็นโมฆะ ในกรณีที่บทบัญญัติข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ข้อใดไม่ชอบหรือจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติอื่นที่เหลือหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเว็บไซต์ จะยังคงมีผลสมบูรณ์ และสามารถบังคับใช้ได้ และ จะมีการใส่บทบัญญัติเพิ่มเติมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ บทหนึ่งหรือมากกว่านั้น ในเงื่อนไขทำนองเดียวกันแต่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นโมฆะ หรือสามารถบังคับได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ เพื่อแทนที่บทบัญญัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้

ภาษา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ตระเตรียม เขียน และตกลงกันในภาษาไทย ซึ่งจะเป็นภาษาที่จะบังคับใช้ในการตีความวินิจฉัย ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์อาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันในประการใดระหว่างฉบับภาษาไทยและบทแปลในภาษาอื่น จะถือตามฉบับภาษาไทย และบทแปลในภาษาอื่นจะได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมเพื่อสะท้อนความหมายของฉบับภาษาไทย ผู้ใช้งานด้วยประการฉะนี้รับรองว่าตนได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และเข้าใจเนื้อหาในภาษาไทยของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูล

Nexmove ได้ดำเนินการอย่างสมเหตุผลทุกขั้นตอนเพื่อปฏิบัติตาม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อผูกพันในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่ข้อผูกพันได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้บางประการ นอกจากนี้เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการใช้ระบบบริหารข้อมูล รวมทั้งการวางมาตราการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และทางกายภาพที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความลับของข้อมูลและความพร้อมของข้อมูลทั้งหมดขณะที่อยู่ในความครอบครองจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ตั้งใจในการเปิดเผย การถ่ายโอน การทำลาย การสูญหาย หรือ การเปลี่ยนแปลง คำว่าข้อมูลลับ จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลธรรมดา ("ข้อมูลส่วนบุคคล") คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามในเชิงพาณิชย์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บุคคลอื่น และในการห้ามมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากบุคคลใดได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ฝ่ายที่รับข้อมูลจะต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยใช้มาตรฐานการดูแลที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

Nexmove อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ หาก Nexmove เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเว็บไซต์ ก็จะบอกกล่าวโดยการประกาศเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปบนเว็บไซต์ของเรา

ท่านยอมรับว่าในการดำเนินการดังกล่าว Nexmove ได้ดำเนินการบอกกล่าวอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขของเว็บไซต์ของตน