About Us

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
บริษัท เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์”) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตในการใช้งานและการเข้าถึง Nexmove รวมถึงการใช้บริการต่าง ๆ ที่ บริษัท จัดหางาน เน็กซ์มูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด (“บริษัท”) แสดงผ่าน Nexmove โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งาน Nexmove หรือเข้าถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็น ผู้หางาน ผู้ลงโฆษณา ผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้บริการอื่น ๆ (“ผู้ใช้บริการ”) ซึ่งในการเข้าใช้งานหรือเข้าถึง Nexmove ท่านได้เข้าใจและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกPrivacy Policy) หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โปรดยุติการใช้งานหรือเข้าถึง Nexmove

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ หากไม่มีเนื้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้คำดังต่อไปนี้มีความหมายดังนี้:

"Nexmove"
หมายถึง เว็บไซต์นี้ (https://www.nexmove.io) รวมถึงแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง
"ผู้ลงโฆษณา"
หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ใช้งาน Nexmove เพื่อการโฆษณาตำแหน่งงาน ประกาศรับสมัครงาน หรือโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Nexmove
"ผู้หางาน"
หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ใช้งาน Nexmove เพื่อการหาตำแหน่งงานและการสมัครงาน

1. ข้อมูลการสมัครงาน

ในการใช้บริการ Nexmove ผู้หางานอาจอัปโหลดหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน (รวมถึง resume) (“ข้อมูลการสมัครงาน”) ผ่าน Nexmove เพื่อประกอบการหางาน โดยผู้หางานรับทราบและตกลงว่าการเปิดเผยหรือส่งข้อมูลการสมัครงานผ่าน Nexmove ถือเป็นการให้สิทธิบริษัทในการจัดเก็บข้อมูลการสมัครงานของผู้หางานไว้ในระบบของบริษัท ซึ่งผู้ลงโฆษณาที่สมัครใช้บริการของบริษัทอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลการสมัครงานที่ถูกจัดเก็บไว่ในระบบของบริษัทเพื่อการประเมิน คัดเลือก และเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้หางาน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลการสมัครงานของผู้หางานให้แก่ผู้ลงโฆษณาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้หางาน และผู้หางานมีสิทธิลบหรือแก้ไขข้อมูลการสมัครงานดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลการสมัครงานภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกPrivacy Policy)


ในการเข้าถึงข้อมูลการสมัครงานในระบบของบริษัท ผู้ลงโฆษณาตกลงว่าจะใช้ข้อมูลการสมัครงานในระบบของบริษัทเพื่อการประเมิน คัดเลือก และเสนอตำแหน่งงานที่เหมาะสมให้แก่ผู้หางานเท่านั้น และผู้ลงโฆษณาจะไม่นำข้อมูลการสมัครงานในระบบของบริษัทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลการสมัครงาน รวมถึงไม่คัดลอก ดาวน์โหลด จัดเก็บ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อนำข้อมูลการสมัครงานไปจัดเก็บไว้หรือนำไปใช้นอกเหนือการให้บริการตามที่ตกลงไว้ ซึ่งหากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบการใช้หรือการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการสมัครงานของผู้หางาน รวมถึงบริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย รวมถึงค่าปรับ (หากมี) อันเกี่ยวเนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขได้

2. เนื้อหาของผู้ลงโฆษณา

ผู้ลงโฆษณารับทราบและตกลงว่า ผู้ลงโฆษณาเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ลงโฆษณาโดยบัญชีผู้ใช้ของผู้ลงโฆษณา รวมถึงเนื้อหาอื่นใดที่ผู้ลงโฆษณาเผยแพร่ผ่าน Nexmove และผู้ลงโฆษณาจะใช้งาน Nexmove ในลักษณะที่เป็นการใช้งานที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ Nexmove เท่านั้น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาหรือการใช้งานอื่นใด รวมถึงอาจระงับหรือยุติการให้บริการแก่ผู้ลงโฆษณา โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากเนื้อหาของผู้ลงโฆษณาหรือการใช้งานของผู้ลงโฆษณาเป็นการขัดต่อกฎหมาย ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์หรือข้อตกลงของบริการนั้น ๆ โดยผู้ลงโฆษณาตกลงและรับทราบว่าผู้ลงโฆษณาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียมหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทลบหรือแก้ไขเนื้อหาโฆษณา หรือระงับหรือยุติการให้บริการแก่ผู้ลงโฆษณา นอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจคืนเงินค่าธรรมเนียมตามสัดส่วนการใช้งานให้แก่ผู้ลงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

3. บัญชีผู้ใช้ (user account)

ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าการทำธุรกรรม การใช้งาน หรือการใช้บริการใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการกระทำโดยผู้ใช้บริการและมีผลผูกพันผู้ใช้บริการ


ผู้ใช้บริการตกลงจะใช้ความระมัดระวังในการดูแลรักษาข้อมูลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้สำหรับการเข้าใช้งาน Nexmove เช่น ชื่อลงบันทึกเข้าใช้ (login name) รหัสผ่าน (password) หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจใช้เพื่อเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ (หากมี) และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่นใด โดยผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

4. ข้อจำกัดในการใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะใช้งาน Nexmove ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้เท่านั้น และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้บริการรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่ให้ไว้กับบริษัทเป็นความจริงและถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์หรือข้อตกลงอื่นใดกับบริษัท โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ


หากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการ Nexmove


ห้ามผู้ใช้บริการใช้โปรแกรมดึงข้อมูลต่าง ๆ บน Nexmove (Screen Scraping) การทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) โรบอต (Robots) หรือเทคนิคการรวบรวมข้อมูล (Data gathering) ในลักษณะเดียวกัน เพื่อสร้าง ดำรงไว้ พัฒนาต่อ หรือถอดแบบข้อมูลที่มีอยู่บน Nexmove เพื่อการใช้ประโยชน์อื่นใด ยกเว้นได้ความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่เปิดเผยหรือแสดงผ่าน Nexmove (ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข้อความ รูปภาพ กราฟิก การออกแบบ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ ซอร์ฟแวร์ ซอร์สโค๊ด หรือเนื้อหาอื่น ๆ) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือบริษัทได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานหรือแสดง ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวได้รับคุ้มครองภายใต้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าจะไม่นำเนื้อหาที่เปิดเผยหรือแสดงผ่าน Nexmove ไปคัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อ ดัดแปลง เผยแพร่ ถอดแบบ แก้ไข ใช้ซ้ำ หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการอื่นใด รวมถึงไม่สนับสนุนหรือชักจูงให้บุคคลภายนอกเป็นผู้กระทำ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ หรือข้อตกลงอื่นใด

6. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน Nexmove อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว และบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการจะต้องใช้ความระมัดระวังและรับความเสี่ยงจากการคลิกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

7. ขอบเขตความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัทไม่รับประกันว่า Nexmove จะดำเนินงานหรือให้บริการโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือปราศจากโปรแกรมที่เป็นภัย และบริษัทไม่ได้เป็นผู้จัดทำหรือโพสต์เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงผ่าน Nexmove เช่น เนื้อหาโฆษณา ตำแหน่งงาน ข้อมูลการสมัครงาน หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยบริษัทนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวผ่าน Nexmove ตามสภาพที่ได้รับ (“as is" basis) บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื้อถือของเนิ้อหาดังกล่าว รวมถึงบริษัท บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน หรือ ตัวแทน จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งการที่เนื้อหาดังกล่าวปรากฏบน Nexmove ไม่ได้ถือว่าบริษัทรับรองเนื้อหาดังกล่าว


ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการเข้าถึงเนื้อหาที่แสดงผ่าน Nexmove รวมถึงการเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่าน Nexmove โดยผู้ใช้บริการจะรับภัยความเสี่ยงทั้งหมดด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดตามมาจากกิจกรรมของตนผ่าน Nexmove ไม่ว่าจะเป็น ความถูกต้องของข้อมูลการสมัครงาน เนื้อหาโฆษณา การติดต่อสื่อสาร หรือการกิจกรรมอื่นที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ดำเนินการผ่าน Nexmove ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการสอดส่องดูแลเนื้อหาที่แสดงผ่าน Nexmove โดยบริษัทอาจลบหรือแก้ไขข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงจำกัดการเข้าถึง Nexmove ของผู้ใช้บริการ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ ไม่เป็นความจริง ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

8. การชดเชยค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการตกลงจะชดเชยและชดใช้ความเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทและบุคคลอื่นใดที่ได้รับความเสียหาย อันเกี่ยวเนื่องจากการใช้งาน Nexmove โดยผู้ใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหาย ความรับผิด ต้นทุน ค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ซึ่งการชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวไม่เป็นการลบล้างสิทธิอื่นใดของบริษัท


ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าความรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหายของบริษัทที่มีต่อผู้ใช้บริการจากข้อเรียกร้องทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ Nexmove เฉพาะความเสียหายโดยตรง โดยจำกัดไว้ไม่เกินค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจากผู้ใช้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่เป็นเหตุให้เกิดข้อเรียกร้องนั้น

9. การเป็นโมฆะบางส่วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ในแต่ละข้อมีผลบังคับแยกจากกัน หากมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใดเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบจะยังคงมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้

10. กฎหมายที่ใช้บังคับ

กฎหมายที่ใช้บังคับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์และการใช้งาน Nexmove สำหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้ Nexmove จะถูกบังคับใช้และแปลความตามกฎหมายไทย

11. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อได้ประกาศผ่าน Nexmove ผู้ใช้บริการยอมรับว่าในการประกาศดังกล่าว บริษัทได้บอกกล่าวอย่างเพียงพอถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แล้ว